1-Isopropoxy-2-dimethyl-(isopropyl)-silyloxybenzene

1-Isopropoxy-2-dimethyl-(isopropyl)-silyloxybenzene