1-Chloro-2-[dimethyl-(isopropyl)silyloxy]benzene

1-Chloro-2-[dimethyl-(isopropyl)silyloxy]benzene