4-Cyanobenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester

4-Cyanobenzoic acid, 2-isopropoxyphenyl ester