4-Cyanobenzoic acid, 2-chlorophenyl ester

4-Cyanobenzoic acid, 2-chlorophenyl ester