2,3,3',4,4',5',6-HEPTACHLOROBIPHENYL

2,3,3',4,4',5',6-HEPTACHLOROBIPHENYL