3-(p-Trimethylsilyloxyphenyl)-1-trimethylsilyloxypropane

3-(p-Trimethylsilyloxyphenyl)-1-trimethylsilyloxypropane