2,3,3',5,5',6-HEXACHLOROBIPHENYL

2,3,3',5,5',6-HEXACHLOROBIPHENYL