Heptadecanoic acid, 2-trimethylsilyloxy, methyl ester

Heptadecanoic acid, 2-trimethylsilyloxy, methyl ester