ethyl 2-cyano-2-(1-methylcyclohexyl)acetate

ethyl 2-cyano-2-(1-methylcyclohexyl)acetate