2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene

2,3-Bis(trimethylsilyl)-1-propene