Trimethylsilyl 1-(trimethylsilyl)-2-piperidinecarboxylate

Trimethylsilyl 1-(trimethylsilyl)-2-piperidinecarboxylate