Histidine, N,1-bis-(trimethylsilyl)-, trimethylsilyl ester

Histidine, N,1-bis-(trimethylsilyl)-, trimethylsilyl ester