trimethylsilyl 2-[[4-(trimethylsilylamino)benzoyl]amino]acetate

trimethylsilyl 2-[[4-(trimethylsilylamino)benzoyl]amino]acetate