Trimethylsilyl 3-(4-methoxyphenyl)propanoate

Trimethylsilyl 3-(4-methoxyphenyl)propanoate