Trimethylsilyl 3-(2-methoxyphenyl)propanoate

Trimethylsilyl 3-(2-methoxyphenyl)propanoate