meta-Methoxyphenylaletic acid, trimethylsilyl ester

meta-Methoxyphenylaletic acid, trimethylsilyl ester