Trimethylsilyl O-(trimethylsilyl)isohomovanillate

Trimethylsilyl O-(trimethylsilyl)isohomovanillate