.beta.-Amino isobutyric acid bis(trimethylsilyl)-

.beta.-Amino isobutyric acid bis(trimethylsilyl)-