4-Pyrimidinamine, 5-methyl-N-(trimethylsilyl)-2-[(trimethylsilyl)oxy]-

4-Pyrimidinamine, 5-methyl-N-(trimethylsilyl)-2-[(trimethylsilyl)oxy]-