5-Methoxytryptophol, TMS

5-Methoxytryptophol, TMS