2-Ethyl-1,3-dimethylcyclopentane

2-Ethyl-1,3-dimethylcyclopentane