2,4-dimethylthiolan-3-one

2,4-dimethylthiolan-3-one