3-[2-Methyl-(3-thienyldithio)pentan-2-one

3-[2-Methyl-(3-thienyldithio)pentan-2-one