2-[2-Methyl-(3-thienyldithio)]pentan-3-one

2-[2-Methyl-(3-thienyldithio)]pentan-3-one