1-[2-Methyl-(3-thienyldithio)]butan-2-one

1-[2-Methyl-(3-thienyldithio)]butan-2-one