Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate

Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate