3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal

3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal