Pyrazine, 2-(2-thienylmethyl)-3,6-dimethyl

Pyrazine, 2-(2-thienylmethyl)-3,6-dimethyl