Pyrazine, 2-(2-pyrrylmethyl)-3,6-dimethyl

Pyrazine, 2-(2-pyrrylmethyl)-3,6-dimethyl