Heptanal, 2,4,6-trichlorophenyl hydrazone

Heptanal, 2,4,6-trichlorophenyl hydrazone