Butanal, 3-methyl, 2,4,6-trichlorophenyl hydrazone, #1

Butanal, 3-methyl, 2,4,6-trichlorophenyl hydrazone, #1