Butanal, 2-methyl, 2,4,6-trichlorophenyl hydrazone

Butanal, 2-methyl, 2,4,6-trichlorophenyl hydrazone