2-Propenal, 2-methyl, 2,4,6-trichlorophenyl hydrazone

2-Propenal, 2-methyl, 2,4,6-trichlorophenyl hydrazone