Formic acid, 3,5-bis-(trifluoromethyl)phenylmethyl ester

Formic acid, 3,5-bis-(trifluoromethyl)phenylmethyl ester