Benzoic acid, 3,5-bis-(trifluoromethyl)phenylmethyl ester

Benzoic acid, 3,5-bis-(trifluoromethyl)phenylmethyl ester