Methyl 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)butanoate

Methyl 4-(3,4-methylenedioxyphenyl)butanoate