2-Hexanone, 6-(3,4-methylenedioxyphenyl)

2-Hexanone, 6-(3,4-methylenedioxyphenyl)