Methyl 3,3,3-trichloro-2-hydroxypropanoate

Methyl 3,3,3-trichloro-2-hydroxypropanoate