Bis(trimethylsilyl) 2-[(trimethylsilyl)amino]succinate

Bis(trimethylsilyl) 2-[(trimethylsilyl)amino]succinate