2,2,2-trifluoro-N-(1-phenylethyl)acetamide

2,2,2-trifluoro-N-(1-phenylethyl)acetamide