2,2,2-trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide

2,2,2-trifluoro-N-(3-methoxyphenyl)acetamide