2,2,2-trifluoro-n-(2-methoxyphenyl)acetamide

2,2,2-trifluoro-n-(2-methoxyphenyl)acetamide