Indane, 1-(2-phenylethyl)

Indane, 1-(2-phenylethyl)