2-Oxo-1-methyl-3-isopropylpyrazine

2-Oxo-1-methyl-3-isopropylpyrazine