Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-2-(1-methylethyl)

Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro-2-(1-methylethyl)