Pyridine, 2-ethyl-4-(1-methylethenyl)

Pyridine, 2-ethyl-4-(1-methylethenyl)