2-Methylamino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone

2-Methylamino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone