3-Hexyne, 2,2,5-trimethyl

3-Hexyne, 2,2,5-trimethyl