3-Heptyne, 2,2,6-trimethyl

3-Heptyne, 2,2,6-trimethyl