2-Hexyne, 4-ethyl-4-methyl-

2-Hexyne, 4-ethyl-4-methyl-